Все

Рефераты

Дипломная Работа Повара


Штатский процесс(вар. 3)

Конституционное право юридических и физических лиц на судебную защиту осуществляется путем их обращения в суд с исковым заявлением, заявлением или жалобой по делам неисковых производств. В соответствии со ст. 3 ГПК правом на обращение в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса обладает всякое заинтересованное лицо. Отказ от такого права недействителен. Законом предусмотрена и процедура рассмотрения конкретных гражданских дел с учетом характера ...

Подробнее

Задачки сообразно уголовному праву(вар. 11)

000 «Бриг» получило в августе 2002 года ЗАО «Банк-Москва» кредит в размере 500 минимальных размеров оплаты труда по заведомо подложным документам, изготовленным главным бухгалтером. Данный кредит «Бриг» не вернуло в срок. Руководство банка направило материалы в следственные органы для решении вопроса о привлечении руководителя и главного бухгалтера 000 «БРИГ» к уголовной ответственности по ст.176 УК. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела в отношении главного бухгалтера, так как он не...

Подробнее

Задачки сообразно конституционному праву(вар. 11)

В Конституции Российской Федерации сохранена преемственность в отношении определения целей использования чрезвычайных мер как важного предела вмешательства государства в сферу личных прав и свобод граждан. Основную роль в правильной ориентации поведения уполномоченных государством субъектов выполняют положения частей 1 и 3 статьи 56 Конституции России, обусловливающие необходимость отдельных ограничений прав и свобод (соответственно и использование чрезвычайных мер) обеспечением безопасности ...

Подробнее

Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

ВСТУП Однієї з найбільше важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності. Усі основні засоби, крім землі піддані фізичному та моральному зносу, тобто під впливом фізичних сил, технічних та економічних факторів вони поступово втрачають свої якості та приходять до непотребу. Поступове...

Подробнее

Районна електрична мережа 35-220 кВ

... с. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989...

Подробнее

Архітерктурно-планувальне рішення інтер'єру

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Дослідження на тему: дизайн інтерєру квартири .1Історичні аспекти розвитку житла та квартир .2Аналіз сучасних тенденцій щодо планування та перепланування простору квартир Розділ 2. Архітектурно-планувальне рішення інтерєру .1 Особливості архітектури та планування простору квартир .2 Індивідуальне розроблення інтерєру .3 Стильове оформлення .4 Вирішення кольору та світла в інтерєрі .5 Оздоблювальні матеріали інтерєру .6 Підбір меблів та обладнання .7 Комплексна техніко-...

Подробнее

Индустрия питания древнерусского дома

...поставить задачи: 1.       поиск, отбор и анализ литературы, необходимой для написания работы; 2.       определение обычаев древнерусской кухни; 3.       выявление основных блюд древнерусского дома...

...кухонные снасти "были бы вымыты и вычищены и в полной сохранности", и сами повара и кухонные работники "держали бы себя чисто и аккуратно" [2, С. 132]. ...

... В обыденном царском быту каждое поданное кушанье отведывал прежде всего повар в присутствии дворецкого, который являлся пред каждою переменою с толпою...

Подробнее

Робота з обдарованими дітьми

Зміст Вступ РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ОБДАРОВАНОСТІ 1.1 Поняття «обдарованість» та її види. Виявлення обдарованої дитини 1.2 Методи діагностування обдарованих дітей        1.3 Проблеми та реалізація здібностей талановитих дітей         РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 2.1 Форми і методи навчання обдарованих дітей 2.2 Система розвитку творчої особистості 2.3 Підтримання талановитої дитини батьками ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Вступ ...

Подробнее

Обладнання для ущільнення ґрунтів в галузі дорожнього будівництва

Лейкоз котів 1. Огляд літератури. 1.1 Визначення хвороби Лейкоз котів (Felineleukaemia, лімфатична лейкемія, лімфосаркома) - хронічно протікає хвороба, що характеризується анемією, перитонітом, гломерулонефритом, фібросаркомою і ураженням молочної залози. Збудник інфекціі - РНК - вмісний вірус лейкоза котів (ВЛК, англ. Feline LeukemiaVirusFeL-V) відноситься до родини Retroviridaeпідродини Oncornavirinae роду онковірусів. Вперше вірус від хворих лімфомою домашніх котів виділив в 1964 році В. ...

Подробнее

Технология производства колбас на Таганском мясоперерабатывающем заводе

... цехе раз в неделю моют мылом. Оборудование и инвентарь после окончания работы очищают, моют раствором кальцинированной соды (0,5 – 2 %). Ежемесячно поверхности ...

... котлах перед спуском в канализацию центрифугируют. Жироловки отстойного типа работают по принципу отстойника горизонтального типа. Легко всплывающие примеси преимущественно...

...сырьевом отделении и отделении готовой продукции моют ежедневно в процессе работы по мере их загрязнения. 3. Профилактическую дезинфекцию производственных помещений, ...

Подробнее

Житлові приміщення

Міністерство культури та науки Украіни Киівськиі національний університет культури і мистецтва Кафедра дизайн середовища КУРСОВА РОБОТА(ПРОЄКТ) На тему: «Житлові приміщення» Виконала:студентка 4-го курсу Глазова М.М. гр.ДХН 10 Перевірила:Янковська Л.Є. Днепропетровськ 2013 Зміст Вхідні данні. Вступ Розділ І. Типи приміщень. .1 Типи приміщень. Розділ II. Основна характеристика трикімнатної квартири. .1 Характеристика приміщень квартири. 2.2 Характеристика квартири після перепланування. .3 Стиль ...

Подробнее

Формування у молодших школярів уміння розв'язувати текстові задачі

... задачі на знаходження невідомого компонента дій додавання та віднімання. Дипломна робота складається із вступу, 2-ох розділів, висновків, списку використаних джерел...

...школа, 1986. - С.41-47. 17. Вихрущ В.О. Методичні рекомендації до написання дипломних та випускних робіт. - Тернопіль, 2001. - 24 с. 18. Вихрущ В.О. Методолог...

...задачи // Начальная школа. - 1985. - №9. - С.46-49. 60. Чередов И.М. Формы учебной работы в средней школе. - М.: Просвещение, 1988. - 159 с. 61. Шаповал І.М., Шаповал О.І. Ще ...

Подробнее

Особливості жінок, що зазнали сексуального насилля

Дипломна робота на тему: «Особливості жінок, що зазнали сексуального насилля» ЗМІ...

... після сексуального насилля у жінок різний (від одного до чотирьох місяців). Структура дипломної роботи: вступ, 2 розділи, висновки, література додатки. РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ СЕКСУАЛЬНОГО...

Подробнее

Особливості фітоценозів Корецького лісництва Рівненського лісгоспу

Реферат Загальний обсяг бакалаврської роботи 59 сторінок. Робота містить 8 таблиць, з них у додатках 5; 1 графік, 4 рисунка, 4 схеми, що містяться у додатках; 23 додатки та карту-схему Корецького лісництва. Метою роботи є вивчення особливостей найпоширеніших сучасних фітоценозів (екосистем, біогеоценозів) Корецького лісництва ДП Рівненського лісгоспу. Об’єкт – ліси Корецького лісництва. Предмет – лісові екосистеми. При написанні бакалаврської роботи були використані: наукова література, науково...

Подробнее

Фізико-хімічні методи дослідження якості шкіри та виробів з неї

ЗМІСТ Вступ 1. Огляд літератури 1.1 Класифікація і характеристика асортименту шкір 1.2 Вимоги до якості шкіри 1.3 Фізичні показники шкіри та шкіряних виробів 2. Характеристика основних фізико-хімічних методів досліджень 2.1 Загальні особливості фізико-хімічних методів аналізу 2.2 Дослідження пористої структури шкіряних виробів сорбційним методом 2.3 Визначення вологообмінних властивостей шкіри термогравіметричним методом Висновки Список використаної літератури ВСТУП В ринкових умовах перед ...

Подробнее

Основи біології

Міністерство освіти і науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Санітарно-технічний факультет Кафедра екології Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Біологія» Освітньо-кваліфікаційний рівень - Бакалавр для спеціальності 6.070800 Екологія та охорона навколишнього середовища Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Біологія" для студентів спеціальності 6.0708000 "Екологія та охорона навколишнього ...

Подробнее

Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

План 1. Види опитування 2. Соціометричні процедури 3. Суцільне і вибіркове дослідження 4. Телефонне інтерв'ю 5. Методична частина програми 6. Методи обробки і аналізу даних 7. Теоретико-методологічна частина програми 8. Графічне представлення даних 9. Експертне опитування 1. Види опитування Опитування як вид дослідження розбивається на два великі різновиди — анкетування і інтерв'ю. Анкетування — форма організації тексту у питаннях та відповідях. Інтерв'ю — по наперед розробленому плану бесіда, ...

Подробнее

Соціологія: становлення та сучасність

1. Соціологія в системі суспільних наук. Специфіка предмету соціології В залежності від сфери дослідницьких інтересів сучасні наукові дисципліни можна поділити на чотири основні групи: природничі – вивчають світ природи (фізика, хімія та ін.); Технічні – вивчають світ техніки ( електротехніка, біотехнологія тощо); Гуманітарні – вивчають світ людини (історія, філософія та ін.); Соціальні - вивчають світ суспільства (соціологія, політологія, економіка тощо). Кожна з соціальних наук ( крім соці...

Подробнее

Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

... приводит к тому, что предприятие реально получает лишь часть стоимости выполненных работ, поэтому необходимо расширить систему авансовых платежей. Стремиться к ускорению оборачиваемости капитала...

Подробнее

Генологічні особливості фантастичних творів Олеся Бердника

ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. БІОГРАФІЯ ВИДАТНОГО ПРЕДСТАВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ, УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА І ПРОЗАЇКА РОЗДІЛ ІІ. ТВОРЧІСТЬ ОЛЕСЯ БЕРДНИКА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність дослідження. На сьогодні спостерігається підвищення дослідницького інтересу до генези та інтертекстуального прочитання фантастичної літератури, адже внесок письменників-фантастів в історію української літератури має не лише загальнонаціональне, а...

Подробнее

Бізнес-план туристичної фірми "Palma Тour"

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙТ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКО ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФІЇ ТА ТУРИЗМУ КАФЕДРА КРАЇНОЗНАВСТВА ТА ТУРИЗМУ Бізнес - план туристичної фірми «Palma Тour» з дисципліни «Бізнес-планування» Виконали: студентки ІV курсу,групи МТ-1 Зяблова Анастасія та Літовко Валерія Київ-2014 Резюме - короткий опис проекту В якості варіанти подальшого розвитку турфірми " Palma Tour & Sun" прийнято рішення про створення дочірньої фірми, фірми " Palma Tour" " (далі турфірма " Palma Tour" "). Турфірма "Palma ...

Подробнее

Правовой статус индивидуального предпринимателя

Дипломная работа Статус индивидуального предпринимателя. ü 1. Введение. ü 2. Государственная ...

...сторонними организациями. Затраты, связанные с доставкой (включая погрузочно-разгрузочные работы) материальных ресурсов транспортом индивидуального предпринимателя, подлежат включению в соответствующие ...

... деятельности от остановок пассажирского транспорта; • характера реализуемых товаров (производимых работ, оказываемых услуг); • ассортимента реализуемой продукции; • качества предоставляемых услуг...

Подробнее

Споживчій попит

смотреть на рефераты похожие на "Споживчій попит" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А По дисципліні « МІКРОЕКОНОМІКА » Варіант № 2 Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович Спеціальність, група: ЗФ – 02 Керівник: доцент Загоруйко І.Ф. Результат, дата: Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2001 р. П Л А Н | |СПОЖИВЧИЙ ПОПИТ | | |1.|Закон попиту і закон спадної віддачі |3 | |2.|Сутність ...

Подробнее

Облік та контроль розрахунків за виплатами на соціальні заходи в ДП НДГ "Україна" ЖНАЕУ Черняхівського району Житомирської області

..., аналізу та контролю розрахунків за страхуванням. Основні положення і висновки дипломної роботи можуть бути застосовані при подальшому проведенні наукових досліджень...

Подробнее

Лучна рослинність України

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУХОДІЛЬНІ ЛУКИ: ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОЗДІЛ 2. ЗАПЛАВНІ ЛУКИ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 2.1 Екологічні особливості заплавних луків 2.2 Поліські заплавні луки 2.3 Лісостепові та степові заплавні лук 2.4 Заплавні луки Дніпра 2.5 Заплавні луки Десни ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Актуальність. Лучна рослинність в структурі рослинного покриву України посідає другу позицію і займає 8,5-9,0 млн. га. Якщо врахувати, що зі структури земельного фонду вилучаються ...

Подробнее